Järnvägen öppnas

category jrnvgen | innan 1920 | senaste nytt author Sunday January 20, 2013 07:04author by Rolf Stenauthor email admin at oldoxelosund dot seauthor phone 0430-50600 Report this post to the editors

Första loket i Eskilstuna
Den 17 nov. 1875 framkom det första lokomotivet till Eskilstuna, hälsat med jubel av stadens befolkning. 1 mars 1876 rapporterades, att skenor utlagts hela vägen mellan Oxelösund och Kvicksund samt från Valskog omkr. 1/4 mil. Detta år anhöll emellertid styrelsen hos K. M:t om förlängning intill den 31 dec. 1877 av den tid, inom vilken besiktningen skulle ske. Till stöd för denna begäran framhölls, hurusom tvister med ortsbefolkningen pågått under mera än ett år om broarna vid Kungsör och Kvicksund. K. M:t medgav uppskov med järnvägens öppnande till den 31 dec. 1876.

Eskilstuna station 1880
Eskilstuna station 1880

Bilden nedan på loket visar OFWJ lok nummer 1. Levererat av Sharp Stewart Manchester England 1874. Loket ingick i den första beställningen på 7 lok- Dessa levererades under åren 1874 - 1875. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Banan öppnas för allmän trafik
Den 1 juli 1876 öppnades trafiken å bandelen Nyköping - Flen och i aug. s. å. annonserades godstrafik Rekarne - Nyköping. Den 1 jan. 1877 öppnades hela banan för fullständig trafik.
Järnvägens högtidliga invigning tog sin början söndagen den 2 sept.1877, då konungen och kronprinsen anlände till Oxelösund, där konungen förklarade hamnarbetena invigda. I Nyköping fortsattes högtidligheterna, och dagen därpå avgick festtåget till Eskilstuna, där invigningshögtidligheterna avslutades.

Järnvägens historia efter fullbordandet
1 okt. 1877 gjorde de engelska aktieägarna, vilka representerade 4 500 aktier, framställning om att bolaget skulle övertaga järnvägen av entreprenörerna mot rättighet för bolaget att av entreprenadsumman innehålla så stort belopp, som kunde anses utgöra säkerhet för återstående ofullbordade arbeten. Den 1 jan. 1878 övertog bolaget anläggningen. Med anledning härav tillsattes en verkst. direktör, till vilken befattning grosshandlaren A. LUDV. ÖRSTRÖM (se bild till vänster) i Arboga utsågs på grund av dennes stora personalkännedom i bergslagsorterna och lämplighet att verka för bergslagstrafikens ledande till bolagets bana.
Ordinarie bolagsstämma hölls den 5 juni 1878. Då nu järnvägen blivit öppnad för allmän trafik och ny styrelse följaktligen borde utses, skreds till val av sådan. Till styrelseledamöter utsågos: landshövdingen greve G. LAGERBJELKE, överstelöjtnanten E. RIBBING, bruksägaren E. SEDERHOLM, fabrikören L. F. STÅHLBERG samt hrr G. GOSLETT, MACKAY och THOMSON.

Ludwig Örström
Ludwig Örström

Första loket
Första loket

Lokstallarna i Eskilstuna omkr 1900
Lokstallarna i Eskilstuna omkr 1900

This page can be viewed in
English svenska
© 2001-2019 Oxelösund Nostalgica. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Oxelösund Nostalgica. Disclaimer | Privacy